Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej „Koniczynka”

działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Regulamin Organizacyjny Świetlicy Socjoterapeutycznej „Koniczynka” zwany w dalszej części „Regulaminem” określa szczegółową organizację, zadania oraz zakres działania Świetlicy Socjoterapeutycznej, zwanej w dalszej części „Świetlicą”
 2. Świetlica socjoterapeutyczna „Koniczynka” , zwana dalej świetlicą, działa na podstawie:
 3. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.);
 4. Ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.);

§2

 1. Świetlica jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego, która:
 2. a) Posiada 24 miejsca,
  b) przyjmuje dzieci i młodzież bez skierowania, ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje zespół świetlicy.,
  c) prowadzi bezpłatną pomoc dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
 3. Prowadzi działania kierowane są do dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, mających problemy z właściwym spełnianiem funkcji opiekuńczych i wychowawczych, w szczególności zaś z rodzin z problemami uzależnień i przemocy.
 4. Jest otwarta minimum 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.
 5. Prowadzi zajęcia w trzech grupach wiekowych.
 6. Czynna jest 11 miesięcy w roku, z miesięczną przerwą wakacyjną.
 7. Godziny pracy ma dostosowane są do planu lekcji obowiązkowych podopiecznych ( Plan jest dostosowany do podopiecznych zapisanych do świetlicy do 14 września każdego roku).

Rozdział   II

CELE  I  ZADANIA   ŚWIETLICY

§3   

1.Świadczenie specjalistycznej pomocy terapeutycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności:

 1. Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych.
 2. Realizowanie indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych.
 3. Prowadzenie spotkań indywidualnych z dziećmi i młodzieżą i ich rodzinami ( wsparcie w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych, interwencje terapeutyczne, konsultacje: psychologiczne, psychotraumatologiczne, rodzinne, udzielanie porad wychowawczych, ) .
 4. Korygowania zaburzeń w zachowaniu oraz zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży.
 5. Łagodzenie niedostatków wychowawczych.
 6. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży będących, w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, szkolnej, w szczególności problemem alkoholowym.
 7. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.
 8. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, zainteresowania, bezpieczeństwa zaufania).
 9. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków. Dostarczanie możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu, jak również pozytywnych sposobów realizowania swojego potencjału i rozwoju osobistego.
 10. Dbanie o pozytywny odbiór świetlicy w środowisku lokalnym.
 11. Współpraca z innymi specjalistami w szczególności: pracownikami pomocy społecznej, sądem, przedstawicielami służby zdrowia, przedstawicielami oświaty.

§4

Świetlica zastrzega sobie prawo do:

 1. Skierowania dziecka do innej placówki, gdy wskazane są inne niż socjoterapia formy pracy z dzieckiem (po miesięcznej obserwacji dziecka w świetlicy).
 2. Fizycznego przytrzymania dziecka, gdy zagraża ono bezpieczeństwu swojemu lub innych osób przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu.

§5

W świetlicy działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, dokonywanej w celu:
a) analizy aktualnej sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka,
b)analizy funkcjonowania dziecka w świetlicy,
c) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
d) modyfikowania indywidualnych programów korekcyjnych podopiecznych,
e) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w świetlicy.

 1. Zespół dokonuje oceny sytuacji  dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku.
 2. . Do udziału w zebraniach zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.

§6

 1. W świetlicy prowadzona jest dokumentacja działań.

Rozdział   III
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ŚWIETLICY

§7

Pracownicy świetlicy są zobowiązani do:

 1. Dołożenia wszelkich starań, by praca z dzieckiem i rodziną przyniosła optymalne efekty;
 2. Poszanowania praw i podmiotowości dziecka.
 3. Uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 4. Współdziałania z najbliższym środowiskiem dziecka – wychowawcy, nauczyciele, pracownicy świetlicy, pedagog, psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna, kuratorzy, pracownicy socjalni oraz inne osoby świadczące pomoc dziecku.
 5. Współpracy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 6. Utrzymania tajemnicy zawodowej i ochrony informacji przekazanych przez rodzica i dziecko, kierując się dobrem wcześniej wymienionych osób.
 7. Branie regularnego i czynnego udziału w superwizowaniu swojej pracy.

Rozdział   IV

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

§8

1.Wychowanek ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki,
b) życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) swobody wyrażania myśli i przekonań,
d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy i poza jej terenem,
e) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną

§9

2.Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania zbioru zasad obowiązujących na terenie świetlicy, a w szczególności do:

a) współpracy w procesie wychowania i terapii,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia,
c)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie świetlicy oraz poza jej terenem ( wyjścia w ramach zajęć, wycieczki),
d) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Rozdział   V

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA

§10

1. Usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach.
W przypadku, gdy liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przekracza pięć ( pięć z rzędu)- dziecko może zostać wypisane ze świetlicy.
2. Wydawania pisemnej zgody na wycieczki poza teren świetlicy.
Brak pisemnej zgody oznacza, że dziecko nie bierze udziału w wycieczce.
3. Współpracy z pracownikami świetlicy:
– przynajmniej 3 spotkań z pracownikami świetlicy w wyznaczonym terminie;
– udzielania informacji na temat dziecka;
– ustalania wspólnej strategii działania na rzecz dziecka (świetlica zastrzega sobie prawo do wypisania dziecka z zajęć, w przypadku braku współpracy rodziców/ opiekunów prawnych z placówką.).

§11

 1. Ze względu na terapeutyczny charakter zajęć rodzic powinien przestrzegać następujących zasad:
 2. Zawarcia kontraktu na minimum rok szkolny.
 3. Przesyłania dziecka systematycznie, regularnie i punktualnie.
 4. Zaangażować się w kontakcie z socjoterapeutkami podczas uczestniczenia dziecka w socjoterapii.

Pobierz regulamin w formacie PDF:

Regulamin_Swietlicy_Koniczynka