Statut

STATUT
Organizacji Pożytku Publicznego

„STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO Zielona Myśl „

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizacja Pożytku Publicznego nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego   Zielona Myśl i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą Stowarzyszenie Zielona Myśl .

§ 2

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
2.Terenem działalności Stowarzyszenia jest cały teren Unii Europejskiej, a siedzibą Gdynia, Polska, a Jego działalność statutowa nie ogranicza się tylko do działalności na rzecz własnych członków.

3.Stowarzyszenie opiera swa działalność na pracy społecznej członków i może zatrudniać pracowników.

§ 3

Stowarzyszenie zrzesza psychologów, pedagogów, socjologów, prawników, osoby zawodowo związane z zarządzaniem ludźmi w przedsiębiorstwach oraz inne osoby, które pragną zaangażować się w pracę stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy oraz niniejszego statutu,a takie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie i jego władze używają pieczęci określających ich nazwę.


Rozdział II

Cele i metody osiągania celów

§ 6

Głównymi celami stowarzyszenia są:

1.propagowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym

2.propagowanie idei samorozwoju osobistego i zawodowego

3.doradztwo personalne, zawodowe i psychologiczne

4.przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

5.aktywizacja zawodowa i społeczna, wspieranie rozwoju, wyrównywanie szans młodzieży oraz osób dorosłych na rynku pracy

6.przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia, wspieranie osób zagrożonych bezrobociem oraz ich otoczenia społecznego

7.profilaktyka zdrowia psychicznego

8.psychoterapia zaburzeń osobowości

9.prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i psychicznej

10.prowadzenie i propagowanie programów na rzecz wspierania działalności gospodarczo – ekonomicznej kraju

11.działanie na rzecz nauki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego

12.utrzymywanie i rozwijanie współpracy naukowej z innymi organizacjami w kraju i zagranicą

13.prowadzenie badań mających na celu opracowanie narzędzi ułatwiających diagnozę i wskazanie obszarów do rozwoju zawodowego i osobistego

14.diagnoza oraz rozwój kompetencji zawodowych i osobistych

15.angażowanie osób i organizacji w działania, mające na celu rozwój zawodowy i osobisty

16.rozwój stowarzyszenia poprzez wypracowywanie profesjonalnych oraz innowacyjnych standardów działania.

17.kompleksowa pomoc osobom ,które opuściły Zakład Karny.

18.pomoc społeczna w tym finansowa i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i ich rodzin

19. przeciwdziałanie dyskryminacji i działania na rzecz integracji społecznej w tym osób dorosłych, dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin

§ 7

Stowarzyszenie osiąga swoje cele w szczególności poprzez:

1.szkolenia edukacyjne i rozwojowe, treningi, warsztaty, kursy, konsultacje,

2.konferencje, sympozja, wykłady, prelekcje,

3.staże, praktyki, wolontariat,

4.indywidualna pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności i kompetencji osoby w określonej dziedzinie,

5.badania naukowe,

6.wsparcie psychologiczne,

7.psychoterapię indywidualną i grupową

8.obozy kulturalno – wychowawcze i kreatywno – rozwojowe

9.prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

10.pozyskiwanie ofert zatrudnienia dla osób zagrożonych bezrobociem i wysyłanie tych osób do pracy,

11.publikacje,wydawnictwa,

12.działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

13.działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inna działalność tego rodzaju,

14.propagowanie działalności społecznej lokalnej i sąsiedzkiej

15.działalność zarówno odpłatną i nieodpłatną

16. organizowanie, wspieranie poprzez realizowanie programów integracyjnych w tym; prowadzenie  terapii, warsztatów i szkoleń dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.


Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto akceptuje i realizuje cele Stowarzyszenia, po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej oraz uchwale zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia i wpłaceniu składki. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dnia do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym względzie jest ostateczna.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1.wybierać i być wybierani do wszelkich władz Stowarzyszenia

2.czynnie angażować się w pracę Walnego Zgromadzenia

3.zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia

4.korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności

5.korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

1.przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również postanowień statutu, regulaminów i uchwał

2.popierać i aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

3.regularnie opłacać składki członkowskie

§ 11

1.Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

a). rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu

b). wykluczenie przez Zarząd:

•za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia

•nie angażowanie się w prace Stowarzyszenia

•zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez pół roku

c). utratą praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku

d). śmierć członka

2.Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ustępie 1 lit b Zarząd umożliwi członkom złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

3.Od uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie 1 lit b członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dnia do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym względzie jest ostateczna.

§ 12

1.Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.

2.Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zdeklarowanej przez siebie wysokości.

3.Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, oraz wspierać głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zebranie Członków

2.Zarząd

3.Komisja Nadzoru Wewnętrznego tzw. Rewizyjna

§ 14

Wybór i powołanie władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

§ 15

1.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby tych władz uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

2.Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

3.Postanowienia ustępu 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 16

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Walne Zebrania są:

a). zwyczajne

b). nadzwyczajne

3.Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na cztery lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

4.Do udziału w Walnym Zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

5.Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

a). uchwalanie regulaminów wewnętrznych i programów działania, Stowarzyszenia

b). podejmowanie uchwały dotyczącej udzielania lub odmawiania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

c). rozpatrywanie, zatwierdzanie sprawozdań i uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej

d). rozpatrywanie odwołań od uchwał o nie przyjęciu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia

e). dokonywanie wyboru członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej

f). rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

g). uchwalanie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia

h). ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich

6.Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

7.Nadzwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd na podstawie:

a). pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej

b). pisemnego wniosku co najmniej połowy członków

c). własnej inicjatywy Zarządu

8.O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia są informowani przez Zarząd pisemnie lub za pomocą informacji opublikowanej w środkach masowego przekazu co najmniej na 14 dnia przed wyznaczonym terminem. Dopuszcza się także informowanie droga mailową i sms-em.

§ 17

1.Zarząd składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.

2.W skład Zarządu wchodzi;

a). Prezes

b). Wiceprezes – Sekretarz

c). Wiceprezes – Skarbnik

3.Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu.

4.Zebranie Zarządu odbywa się co najmniej raz na 4(cztery) miesiące.

5.Zarząd zwołuje swoje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6.Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

7.Do kompetencji Zarządu należy

a). reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

b). uchwalanie i realizowanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia

c). dysponowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia

d).uchwalanie rocznych planów i budżetu

e). zwoływanie Walnego Zebrania

f). realizowanie uchwał Walnego Zebrania

g). przygotowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia

h). podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przystąpienia lub wystąpienia Stowarzyszenia z innych stowarzyszeń, organizacji lub organizacji międzynarodowych

i). przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia

§ 18

1.Do reprezentowania Stowarzyszenia i podejmowania zobowiązań finansowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

2.Zarząd może podjąć uchwałę upoważniającą członka zwyczajnego do reprezentowania Stowarzyszenia w konkretnej sprawie. Nie może to jednak dotyczyć spraw związanych z podejmowaniem w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych.

§ 19

Komisja Nadzoru Wewnętrznego tzw. Rewizyjna jest statutowym, kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnym od Zarządu i nie podlegający Mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;

1.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący i dwóch członków Stowarzyszenia.

2.Członkowie do Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie.

3.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a). kontrola pracy Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej

b). kierowanie do Zarządu próśb o wyjaśnienia dotyczące interesujących ją spraw

c). przedstawianie członkom Zarządu wyników i wniosków z przeprowadzonych kontroli

d). w razie potrzeby składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e). występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 20

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i upływa w dniu Walnego Zebrania zwołanego w celu wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

§ 21

W przypadku ustąpienia, śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ich skład osobowy uzupełnia się w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 22

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowanie są zwykłą większością głosów.

§ 23

W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes Stowarzyszenia i jeden z członków Zarządu, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa Stowarzyszenia, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Walne Zgromadzenie . Analogicznie postępuje się w przypadku nawiązania umów zlecenia i umów o dzieło.


Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 24

Środki finansowe Stowarzyszenia uzyskiwane są z :

•składek członkowskich

•dotacji, subwencji, udziałów i lokat

•darowizn, spadków i zapisów

•ofiarności publicznej, sponsoringu i przeprowadzanych akcji charytatywnych,

•działalności odpłatnej,

Przy czym statutowo zabrania się:

●  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

● przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

● wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

● zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 25

1. Decyzję w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób likwidacji, podejmuje uchwałę przekazania majątku Stowarzyszenia oraz Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 20-21 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146), art. 23

Niniejszy nowy Statut obowiązuje od dnia 11.06.2017